foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZPO  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Działalność edukacyjną CKP w Opolu rozpoczęło 01.09.2003 r. obsługując tygodniowo prawie 500 uczniów. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP ZPO odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola.
CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
CKP organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: monter elektronik, elektromechanik. W roku 2006 dodatkowo uzyskano akredytację w zawodach technik elektronik i technik elektryk.
CKP realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w nowe i nowoczesne narzędzia, przyrządy, urządzenia i maszyny.

W naszych pracowniach korzystamy ze specjalicztycznch programów, takich jak:
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Professional, SolidEdge, EdgeCAM, WinCC, CIROS - Mechatronics / Advanced Mechatronics / Robotics / Studio / Production, FluidSIM Pneumatics, FluidSIM Hydraulics, Step7, EasyWEP, L@bSoft, Tina Project, CHART hotel,
i wiele innych programów dedykowanych do maszyn i urządzeń.
Ogółem w pracowniach CKP znajduje się prawie sto komputerów PC.

Planowane nowe pracownie:
Pracownia elementów, urządzeń i układów automatyki,

MECHATRONIKA
   Placówka stale doskonali swoją ofertę edukacyjną, rozwija nowe kierunki kształcenia oraz podejmuje aktywne działania w zakresie zapewnienia odpowiednich możliwości ekonomiczno – finansowych.
   Potwierdzeniem ww. deklaracji mogą być m.in. działania podjęte w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, związanego z uruchomieniem w CKP ZPO nowoczesnych pracowni mechatroniki i nauki technik CNC. 30 listopada 2005 r. CKP zakończyło realizację projektu „Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju innowacyjności w nowe technologie w województwie opolskim, stwarzając jednocześnie doskonałe możliwości kształcenie praktycznego w zakresie mechatroniki w naszym regionie. Projekt otrzymał certyfikat Banku Dobrych Praktyk przyznawany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, wspieranej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz tytuł Laureata w konkursie Opolskie Euro 2007 organizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzięki możliwości odbywania zajęć praktycznych na specjalistycznym sprzęcie zdobywają określone umiejętności, które pozwolą im kontynuować naukę na uczelniach wyższych, m.in. na Politechnice Opolskiej, która uruchomiła od roku akademickiego 2007/2008 nowy kierunek studiów „Mechatronika”.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg NORMY ISO
   Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości kształcenia i poziomu zadowolenia klientów tj. uczniów, ich rodziców oraz placówek dalszej edukacji i pracy, CKP wdrożyło System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN – EN ISO 9001:2001 „Systemy zarządzania jakością – wymagania”.
  Sprawny system zarządzania jakością w CKP, precyzyjnie zidentyfikowane procesy oraz zaangażowanie wszystkich pracowników, umożliwiło i znacznie ułatwiło rozwój placówki o kolejne elementy. W styczniu 2007 r. Dyrektor ZPO podjął decyzję o rozpoczęciu działań w zakresie rozszerzenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001 na Bursę i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ZPO. W wyniku szeregu działań, m.in. opracowaniu nowej Polityki Jakości ZPO, przeglądu i modyfikacji mapy procesów, przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników z zakresu wymagań normy ISO 9001:2000 oraz dokonaniu przeglądu dokumentacji systemowej, rozszerzono zakres Systemu.
    W dniu 02.07.2007 r. został przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych jednostki certyfikującej TŰV NORD POLSKA drugi audit nadzorczy, na podstawie którego została przedłużona ważność certyfikatu zgodnego z normą DIN EN ISO 9001:2000 w zakresie usługi kształcenia zawodowego oraz został rozszerzony zakres Systemu o usługę kształcenia w formach pozaszkolnych, usługę turystyczną oraz działalność opiekuńczo – wychowawczą.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
    Kolejnym elementem projakościowej polityki CKP był nasz akces w konkursie Opolska Nagroda Jakości, organizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą. Na podstawie oceny placówki, przeprowadzonej przez ekspertów, w dniu 01.06.2006 r. Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości przyznała Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu wyróżnienie w III edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości w kategorii organizacji edukacyjnych natomiast w dniu 29.05.2007 r., już jako Zespół Placówek Oświatowych, uzyskaliśmy tytuł Laureata Opolskiej Nagrody Jakości.
    W dniu 10.01.2008 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu otrzymało Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2007 w kategorii – Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu prowadzi działalność w zakresie praktycznej nauki zawodu, przekwalifikowania oraz szkolenia młodzieży i dorosłych.

Zajęcia praktyczne są elementem nauki w szkołach zawodowych takich jak: technikum, liceum profilowane, szkoła zawodowa.

Centrum realizuje program zajęć praktycznych, pracownianych, specjalizacyjnych i modułowych
dla uczniów szkół:

Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu,

Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu,

Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu,

Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Opolu

Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Opolu

Zespołu Szkół w  Ozimku