foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 15 lutego 2018 r. grupa 18 uczniów z klas gimnazjalnych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu wraz z pedagogiem, doradcą zawodowym panem Jackiem Lewandowskim odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu.

 

Czytaj więcej: Wizyta uczniów PLO nr 8

… a żeby działać, trzeba mieć cel. Na progu 2018 sformułowaliśmy następujące obszary, na których będziemy się szczególnie koncentrować:

 • Rozwój współpracy z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.
 • Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji kształcenia w zawodach gastronomicznych oraz logistyczno – spedycyjnych.
 • Doposażenie pracowni w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w              zawodach elektryczno–elektronicznych.
 • Modernizacja bazy noclegowej SSM „Niezapominajka”.
 • Organizacja Busy ZPO – dostosowanie do wymogów techniczno–sanitarnych umożliwiających zakwaterowanie młodzieży.
 • Pozyskanie dofinansowania na remont instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizację bud. C.
 • Podnoszenie efektywności współpracy ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz ewaluacji jakości kształcenia.
 • Podnoszenie efektywności podejmowanych działań w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielanej uczniom, nauczycielom i rodzicom we          współpracy ze szkołami.
 • Przegląd organizacji pracy placówki pod katem jakości i efektywności wykonywanych zadań.
 • Rozwój kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
 • Podejmowanie działań na rzecz wsparcia preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych – promocja kształcenia zawodowego.  
 • Popularyzacja kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Realizacja projektu RPO „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”.

18.05.2017 r. w naszej placówce odbył się finał VI Regionalnego Konkursu z Zakresu Bezpieczeństwa Pracy oraz Prawa Pracy w Ujęciu Praktycznym.

W finale konkursu uczestniczyli uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w centrach kształcenia w Opolu, Kędzierzynie – Koźlu, Nysie i po raz pierwszy z Centrum ze Strzelec Opolskich.

Finaliści, każdy w swoim profilu kształcenia, najpierw zmierzyli się z testami obejmującymi teoretyczne zagadnienia bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy, a następnie przystąpili do praktycznej części finału, polegającej na przygotowaniu stanowisk pracy tak aby wykonywana na nich praca była bezpieczna i zgodna z odpowiednimi przepisami.

Finał zakończył się wyłonieniem laureatów konkursu, którzy zajęli odpowiednio:

I miejsce: Mariusz Siomka - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu   

II miejsce: Patryk Bielawa - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie 

III miejsce: Wojciech Rafa - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

Współorganizatorami wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Opolu i sponsorami konkursu były: Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu i Opolska Izba Gospodarcza.

 

 

 

W dniu 31 maja br. po raz kolejny odwiedzili nas przedstawiciele firmy Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Panowie Aleksander Król i Marek Cieśla. W programie szkolenia znalazło się omówienie sytemu Porotherm Dryfix oraz wykonanie zadania praktycznego.

W trakcie spotkania uczniowie klasy IIbbT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Dodatkową korzyścią służącą celom edukacyjnym jest ekspozycja z wybranymi wyrobami marki Porotherm.

 

W dniu 22 maja br. gościliśmy ponownie przedstawiciela firmy Selena S.A., Pana Roberta Rodzika. Program szkolenia składał się z prezentacji nt. zastosowania wybranych produktów marki Tytan Professional (zaprawa murarska cienkowarstwowa poliuretanowa do wznoszenia konstrukcji murowanych, żywica poliestrowa „Evolution I” do wykonywania kotew w różnych materiałach budowlanych) i ćwiczeń praktycznych z użyciem przedstawionych wyrobów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IIabT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, uczęszczający do Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne.

Uczniowie mieli okazję do pozyskania lub wzbogacenia wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się wycieczka do obiektów zabytkowych Opola uczniów 3 klasy technik renowacji detali architektonicznych z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Uczniowie zapoznali się z pracami renowatorskimi prowadzonymi obecnie w Katedrze Opolskiej. Zostały omówione techniki wykonania detalu sztukatorskiego i kamieniarskiego oraz techniki pozłotnicze wykonane w Katedrze Opolskiej. Określono stan zachowania i przyczyny zniszczeń zabytkowych murów w Katedrze Opolskiej. Następnie zapoznano uczniów z wykonywaniem uzupełnień w rzeźbach i detalach kamieniarskich z kościele Ojców Franciszkanów w Opolu. Później omówiono stylistykę starówki opolskiej i techniki wykonania detali sztukatorskich . Pan inż. Marek Tenczyński omówił prace renowatorskie, które  będą prowadzone na starówce w Opolu oraz przedstawił Plan Prac Konserwatorskich dla jednej zabytkowej kamienicy na Rynku w Opolu. Na koniec uczniowie zwiedzili galerię malarstwa współczesnego w Opolu. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tej wycieczki.