foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Rok szkolny 2016/17 - Rokiem Wolontariatu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Schronisko SSM i Bursa zapraszają
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. STAŻY UCZNIOWSKICH ZAWODOWYCH 

dla  projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 - Rozwój kształcenia zawodowego , poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020,

 

Szczegóły ogłoszenia

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się wycieczka do obiektów zabytkowych Opola uczniów 3 klasy technik renowacji detali architektonicznych z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Uczniowie zapoznali się z pracami renowatorskimi prowadzonymi obecnie w Katedrze Opolskiej. Zostały omówione techniki wykonania detalu sztukatorskiego i kamieniarskiego oraz techniki pozłotnicze wykonane w Katedrze Opolskiej. Określono stan zachowania i przyczyny zniszczeń zabytkowych murów w Katedrze Opolskiej. Następnie zapoznano uczniów z wykonywaniem uzupełnień w rzeźbach i detalach kamieniarskich z kościele Ojców Franciszkanów w Opolu. Później omówiono stylistykę starówki opolskiej i techniki wykonania detali sztukatorskich . Pan inż. Marek Tenczyński omówił prace renowatorskie, które  będą prowadzone na starówce w Opolu oraz przedstawił Plan Prac Konserwatorskich dla jednej zabytkowej kamienicy na Rynku w Opolu. Na koniec uczniowie zwiedzili galerię malarstwa współczesnego w Opolu. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tej wycieczki.

W ramach współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, w dniach 5 i 6 kwietnia br. gościliśmy ponownie doradców technicznych firmy Henkel Polska Sp. z o.o. Poprowadzili oni w gronie zainteresowanych wykonawców szkolenie z zakresu stosowania wybranych produktów marki Ceresit.

Oprócz nowej porcji wiedzy wymierną korzyścią dla CKP są materiały budowlane pozyskane do prac wykonywanych w ramach zajęć praktycznych.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE:

stanowisko ds. zakupów,

 w wymiarze 1 etatu.

Planowane zatrudnienie od 27.02.2017 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Cel główny stanowiska: prowadzenie zamówień publicznych w ZPO


Zadania szczegółowe:
Przyjmowanie zamówień wewnętrznych i określenie miejsca zakupu i ceny.
Prowadzenie zakupu wyposażenia, sprzętu, pomocy naukowych, narzędzi i materiałów do zajęć praktycznych, zgodnie z procedurą oraz Ustawą o zamówieniach publicznych.
Sprawdzenie ilości, rodzaju przyjmowanych dostaw z dowodem dostawy i zamówieniem.
Kontrola jakościowa kupowanych i dostarczanych materiałów, narzędzi i urządzeń.
Podpisywanie i opisywanie faktur VAT gotówkowych do wysokości udzielonej zaliczki.
Rozdysponowywanie dostaw wg zamówień.
Prowadzenie na bieżąco ewidencji ilościowej podręcznego magazynku materiałów.
Dbałość o ład i czystość w podręcznym magazynku, zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
Prowadzenie przychodu i rozchodu materiałów biurowych i środków czystości.
Pozyskiwanie dla potrzeb Zespołu sponsorów i materiałów niezbędnych dla zabezpieczenia właściwej organizacji pracy.
Prowadzenie rozliczeń dostaw materiałów hutniczych, budowlanych, elektrycznych do pracowni, na podstawie zamówień wewnętrznych  i dostaw.


Szczegóły w pliku do pobrania (*.doc).

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu oraz firma MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH z Berlina zapraszają na prezentację najnowszej wersji oprogramowania dydaktyczno – przemysłowego MTS do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w aktualnej wersji  - MTS ISO extended 8.0 PL.

Prezentacja odbędzie się w dniu 02 lutego 2017 w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ulicy Torowej 7 o godzinie 11:00 i potrwa około 3 godzin.

Szczegóły w pliku do pobrania (*.doc).

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE:

stanowisko ds. finansowo - księgowych,

 w wymiarze 1 etatu.

Planowane zatrudnienie od 01.02.2017 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Cel główny stanowiska: prowadzenie spraw finansowych ZPO

Zadania szczegółowe:
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla podatku od towarów i usług VAT.
Terminowe wystawianie faktur VAT.
Prawidłowe i terminowe sporządzanie  deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz terminowe jej składanie w Urzędzie Miasta Opola.
Prowadzenie rejestru faktur wpływających do ZPO.
Przekazywanie faktur do opisu merytorycznego odpowiednim pracownikom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych w ZPO.
Przekazywanie faktur  z opisem  merytorycznym do pracownika , który dokonuje kontroli formalno –rachunkowej.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych ZPO.
Prowadzenie ewidencji wyposażenia ZPO.
Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań wg poszczególnych tytułów oraz wg dłużników i wierzycieli.
Archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą.
Wykonywanie innych czynności administracyjnych wskazanych przez przełożonych.
Prowadzenie zagadnień związanych z ewidencją komputerową i funkcjonowaniem systemu „finansowo -  księgowego”.

Szczegóły w pliku do pobrania (*.doc).

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo - księgowych

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu informuje, że w procesie naboru na stanowisko  urzędnicze ds. finansowo - księgowych został wybrany
Pan Marek Iwanowski,
zamieszkały w Opolu.

 

UZASADNIENIE:

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan M. Iwanowski otrzymał najwyższą łączną liczbę punktów za znajomość zagadnień merytorycznych koniecznych do objęcia wskazanego stanowiska oraz za predyspozycje i doświadczenie w zakresie pracy w zespole i samodzielnego planowania pracy.

 

15 grudnia br. zostały ogłoszone wyniki konkursu na film o OZE czyli o Odnawialnych Źródłach Energii „Moja droga inspiracją do energii przyszłości”. Nagrodę, w postaci tabletów, ufundował Polski Związek Motorowy w Opolu. Otrzymali ją nietuzinkowi uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 8 w Opolu – Maciej BEKIESZCZUK oraz Maciej FABIAŃCZYK za krótką formę filmową „Pojazd na wodór”. Uczniowie Ci to m.in. dwukrotni mistrzowie Polski w „Odysei umysłu” oraz reprezentacji naszego kraju w światowym finale, który odbył się w USA. Nade wszystko jednak pasjonaci kinematografii, wiążący swoją przyszłość z hollywoodzką branżą filmową. Opiekunami projektu, przesłanego na konkurs, byli nauczyciele PG nr 8: Pani Beata Sawczyn ora Pan Sławomir Górniak.
Gratulujemy, życząc niezłomności w realizacji filmowych marzeń.